Top

Wettelijke informatie

Lees aandachtig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze site voordat u de pagina's doorbladert. Door verbinding te maken met deze site aanvaardt u deze voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig artikel 6 van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie hebben de verantwoordelijken voor deze website bovendien malistedevoyage.fr zijn:

Website Editor :

Top 10 strategieën
SIRET-nummer: 50764343500021
Redactie manager: Top 10 Strategie
7 rue Lemot, 69001 Lyon
Telefoon: 04 27 70 51 47 - Fax: 04 27 70 51 47
E-mail : contact@malistedevoyage.fr
Website : malistedevoyage.fr

Accommodatie :

Gastheer: O2Switch
222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand
Website : www.o2switch.fr

Ontwikkeling :

Top10 Strategie
Adres: 7 rue Lemot 69001 Lyon
Website: https://www.top10-strategie.fr/

Gebruiksvoorwaarden :

Deze site (malistedevoyage.fr) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) Voor een beter gebruiksgemak en een aangenamere weergave raden wij u aan moderne browsers te gebruiken, zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.
Top 10 strategieën gebruikt alle middelen waarover zij beschikt om te zorgen voor betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites. Er kunnen echter fouten of omissies voorkomen. De internetgebruiker dient zich dus te vergewissen van de juistheid van de informatie en eventuele wijzigingen die hij nuttig acht aan de site te melden. is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt, noch voor de directe of indirecte schade die eruit kan voortvloeien.

Cookies De site malistedevoyage.fr kan u vragen cookies te accepteren voor statistische en weergave doeleinden. Een cookie is een stukje informatie dat op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand dat een server benadert om informatie te lezen en vast te leggen. Sommige delen van deze site kunnen niet worden gebruikt zonder cookies te accepteren.

Hyperlinks : De websites van Top 10 Strategie kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op het internet beschikbaar zijn. Top 10 Strategie heeft geen controle over de sites die aan zijn websites gekoppeld zijn. Top 10 Strategie is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch garandeert zij deze. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en met name uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De aan dit gebruik verbonden risico's zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die de gebruiksvoorwaarden moet naleven.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites van Top 10 Strategie mogen geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Top 10 Strategie.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil aanbrengen naar een van de websites van Top 10 Strategie, dient hij of zij een e-mail te sturen naar de site om de plaatsing van een hyperlink aan te vragen. Top 10 Strategie behoudt zich het recht voor een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder zijn beslissing te moeten rechtvaardigen.

Geleverde diensten :

L’ensemble des activiteiten de la société ainsi que ses informations sont présentés sur notre site malistedevoyage.fr.

Top 10 Strategie streeft ernaar op de site malistedevoyage.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. malistedevoyage.fr ne sont pas exhaustifs et les foto's non contractuelles. Ils sont donnés sous réserve de modifications ayant été apportées depuis leur mise en ligne. Par ailleurs, tous les informations indiquées sur le site malistedevoyage.fr worden slechts ter informatie gegeven, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

 

Contractuele beperkingen inzake gegevens:

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden of weglatingen bevatten. Als u een hiaat, een fout of een schijnbare storing opmerkt, kunt u dit per e-mail melden aan contact@malistedevoyage.fr, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (pagina die het probleem veroorzaakt, type computer en gebruikte browser, enz.)

Het downloaden van inhoud gebeurt op eigen risico van de gebruiker en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de computer van de gebruiker of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Top 10 Strategie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de in het kader van deze website aangebrachte hyperlinks naar andere bronnen op internet.

Intellectuele eigendom :

Alle inhoud van de site malistedevoyage.frDe inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, grafieken, afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en iconen, evenals de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Top 10 Strategie. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die tot vervolging van de overtreder kan leiden. aansprakelijkheid en het strafrecht van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud gerechtelijke stappen tegen u ondernemen.

Verklaring aan de CNIL :

Overeenkomstig de wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) inzake informatica, bestanden en vrijheden, is deze site niet aangemeld bij de Commission nationale de l'informatique et des libertés (www.cnil.fr).

Procesvoering:

Deze locatievoorwaarden malistedevoyage.fr worden beheerst door het Franse recht en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap gevestigd is. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonlijke gegevens :

In het algemeen hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken wanneer u onze website bezoekt. malistedevoyage.fr.

Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Voor bepaalde diensten die door onze site worden aangeboden, kan het inderdaad nodig zijn dat u ons bepaalde gegevens meedeelt, zoals: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het online aangeboden formulier in de rubriek "contact" invult. In elk geval kunt u weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u de diensten van de site niet gebruiken, met name het aanvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven.

Ten slotte kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, waaronder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden die u bezoekt en de diensten die u opent, uw IP-adres, uw browsertype en uw toegangstijden. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aan u aangeboden diensten te verbeteren. De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van Richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

nl_NLNederlands